ХӨӨСӨНЦӨРӨӨР ХУУЧНЫ УГСАРМАЛ ОРОН СУУЦНУУДЫГ ДУЛААЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА

1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн: 1965-2000 оны хооронд баригдсан 1077 ширхэг угсармал хуучин орон сууц нийслэлийн 14 хороололд байдаг ажээ. Эдгээрийн:

Leave a Reply

Your email address will not be published.